Hoppa till sidans innehåll

Stadgar MMK


Stadgar för Mölndals Motorklubb

(Beslutade vid MMK Årsmöte 23 mars 2017).

 

1 kap Allmänna bestämmelser

1 §  Ändamål

Mölndals Motorklubb är en ideell klubb bestående av fysiska personer och företag som medlemmar.
 Klubbens ändamål är:

a t t samla medlemmar med motorfordonsintresse till gemensamma aktiviteter
a t t arrangera  och deltaga i olika motorsporter
a t t främja samlarfordonsverksamhet, främst bilar, motorcyklar och mopeder
a t t genom klubbaftnar och föredrag samt genom tävlingskörning och utflykter upprätthålla medlemmarnas intressen.

Klubben skall motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 §  Klubbens namn m.m.

Klubbens fullständiga namn är Mölndals Motorklubb

Klubbens organisationsnummer är 857207-2604

Klubben har sin hemort i Mölndals kommun.

3 §  Sammansättning, tillhörighet m.m.

Klubben består av de fysiska personer och företag som har upptagits i klubben som medlemmar.

Klubben är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

Svenska  Bilsportförbundet (SBF) och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).  Genom medlemskap i SBF blir klubben även medlem i Västsvenska idrottsförbundet (DF),  samt i Göteborgs Bilsportförbund (GBF).

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan.

4 §  Beslutande organ

Klubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 §  Verksamhets- och räkenskapsår

Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

6 §  Firmateckning

Klubbens firma tecknas av styrelsen gemensamt.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda klubben skall återrapportera till styrelsen.

7 §  Stadgeändring

Beslut om ändring av klubbens stadgar kan endast ske vid ett årsmöte.
Stadgeändringsförslag skall framgå av kallelsen till årsmötet.
Beslut om ändring av klubbens stadgar måste tillstyrkas av minst 2/3 delar av de vid sammanträdet avgivna rösterna, för att vara giltigt.

8 §  Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, klubb,  GBF, DF, SBF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SBF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

9 § Upplösning av klubben

För upplösning av klubben krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 delar av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av klubben skall anges dels att klubbens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta klubbens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till SBF.

10 § Kommunikation med klubbens medlemmar
Vid kommunikation med klubbens medlemmar skall styrelsen använda sig av e-mail,  klubbens hemsida, dess Facebook-forum samt klubbens medlemsblad. Medlem skall uppmanas att uppge en giltig e-mailadress i syfte att minska klubbens administrativa kostnader.

Kallelse till årsmöte och extra årsmöte skall meddelas via e-mail, eller brev i det fall medlemmen saknar e-mail.

2 kap Klubbens medlemmar

1 §  Medlemskap

1.1 § Enskild medlem och hedersmedlem

Alla personer som vill stödja klubbens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller på annat sätt skada klubbens intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas skall personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.

I beslutet att avslå medlemsansökan skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till SBF.

Till hedersmedlem kan väljas medlem som under lång tid varit aktiv inom klubben på ett fram-trädande sätt, antingen som tävlande och/eller som klubbfunktionär. En hedersmedlem har samma skyldigheter och rättigheter som övriga medlemmar, till exempel rösträtt, men betalar ingen medlemsavgift.
Varje medlem kan till styrelsen inkomma med förslag på vem som skall bli hedersmedlem. Beslut fattas på årsmötet.

1.2  § Familjemedlem och företagsmedlem

För familjemedlem och företagsmedlem gäller samma regler för medlemskap som för enskild medlem, med undantag av att familjemedlem och företagsmedlem inte har rösträtt och inte kan väljas till förtroendeuppdrag.

2 §  Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem

 • skall följa klubbens stadgar och beslut som fattats av organ inom klubben samt följa de i 1 kap 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,
 • skall betala de avgifter som beslutats av klubben,
 • medlemsavgiften skall vara inbetald senast den 15 februari för att få ha rösträtt vid årsmötet
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om klubbens angelägenheter i den utsträckning som följer av kap 6 2 §,
 • har inte rätt att ta del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

 

3 §  Medlems deltagande i tävlingsverksamhet

Medlem har rätt att delta i klubbens verksamhet under de former som är vedertagna inom bilsporten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Klubben har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin klubb.

Klubben bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs SBF:s godkännande.

4 §  Utträde

Medlem, som önskar utträda ur klubb, skall skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till klubben, bestämmer klubbstyrelsen om den skall  betalas eller inte.

Om medlem inte betalat medlemsavgift senast vid årsmötet, får klubben besluta om medlemskapets upphörande.

5 §  Uteslutning m.m.

Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av klubben beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål, brutit mot klubbens stadgar eller på annat sätt skadat klubbens intressen.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid (suspension). Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får klubben i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av klubbstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I beslut om uteslutning eller varning skall skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

6 § Överklagande

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till SBF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

7 § Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, och  ärendet blivit slutligt avgjort.

3 kap  Årsmöte

1 §  Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är klubbens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på klubbens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av klubben med annan klubb eller annan fråga av väsentlig betydelse för klubben eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får inkomma med  förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

3 §  Sammansättning och beslutförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

4 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år;
 • att medlemskap har beviljats före årsmötet; och
 • att medlemsavgifter har betalats senast den 15 februari.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5 §  Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1.         Fastställande av röstlängd för mötet.

2.         Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.         Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.         Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.         Fastställande av föredragningslista.

6.         Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.         Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.         Fastställande av medlemsavgifter.

10.       Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11.       Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.       Val av

a)  klubbens ordförande för en tid av ett år;

b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c)  två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d)  två revisorer jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande

13.       Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för klubben eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

6 §  Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av klubben. Arbetstagare inom klubben får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i klubben.

7 §  Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på klubbens hemsida.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragnings-listan behandlas.

8 §  Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

9 §  Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

4 kap  Valberedning

1 §  Sammansättning

Valberedningen skall bestå av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet.

2 §  Åligganden

Valberedningen skall bereda valen inför kommande årsmöte, och skall i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen skall senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter skall valberedningen via klubbens hemsida informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen skall upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag på klubbens hemsida.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska ll valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

5 kap  Revision

1 §  Revisorer och revision

Klubbens räkenskaper och förvaltning skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorerna skall vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret skall vara revisorerna tillhanda senast en månad efter räkenskapsårets utgång.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

6 kap  Styrelsen

1 §  Sammansättning

Styrelsen skall bestå av ordförande samt sex  övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män.

Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

2 §  Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen klubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen skall, inom ramen för RF:s, SBF:s och förevarande stadgar, svara för klubbens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • se till att klubben följer gällande författningar och andra bindande regler,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom klubben och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande organ inom klubben,
 • ansvara för och förvalta klubbens medel,
 • fortlöpande informera medlemmarna om klubbens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada klubbens intressen,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt klubbens stadgar och övriga för klubben bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

3 §  Kallelse, beslutförhet och omröstning

Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke skall protokoll upprättas. Protokoll skall undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

4 §  Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

7 kap  Övriga klubborgan

1 §  Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande organ inom klubben

Styrelsen får vid behov inrätta tillfälliga kommittéer och arbets- och projektgrupper.

2 §  Instruktioner

Klubbens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har.

3 §  Återrapportering

Den som fått bemyndigande av styrelsen enligt 6 kap. 4 § skall fortlöpande underrätta styrelsen genom återrapportering i den ordning som styrelsen fastställt i instruktion.

 

 

Dessa stadgar är antagna vid sammanträde den 7 mars 1925.
Stadgeenligt ändrade vid sammanträde den 12 februari 1974.
Stadgeenligt ändrade vid sammanträde den 10 februari 1999.
Stadgeenligt ändrade vid sammanträde den 3 maj 2006.
Stadgeenligt ändrade vid årsmöte den 29 februari 2012.
Stadgeenligt ändrade vid årsmöte den 24 mars 2015.

Stadgeenligt ändrade vid årsmöte den 23 mars 2017.

Uppdaterad: 26 MAR 2017 08:38 Skribent: Bernt Eriksson
E-post: Adressen Gömd

Stöd våra sponsorer som stöder klubbens verksamhet

 

http://www.gigalube.se/ 

 

 

Postadress:
Mölndals MK
Box 291
43124 Mölndal

Besöksadress:
Idrottsvägen 17
43135 Mölndal

Kontakt:
Tel: 0732448444
E-post: This is a mailto link

Se all info